Το Πρόγραμμα

 

Αντικείμενο

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό

τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης (Εκπαιδευτικοί Στόχοι) καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης και, ταυτόχρονα, συνάδουν με την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης. Τα Εκαπιδευτικά Προγράμματα περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες:

Ενέργεια 1: Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών.

Ενέργεια 2: Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

 

Ενέργεια 1Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών.

Η Ενέργεια 1 αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 90 ωρών τόσο σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Η Πράξη μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης αποσκοπεί να καλύψει τα κενά που διαπιστώνονται σε γνώσεις και δεξιότητες του εγχώριου ανθρωπίνου δυναμικού σχετικά τόσο με τις τεχνικές πωλήσεων (οριζόντιο πρόγραμμα) όσο και με την παροχή οικονομικών υπηρεσιών (εξειδικευμένο πρόγραμμα).

Ειδικότερα, μέσα από το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά στις τεχνικές πωλήσεων επιδιώκεται οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε εξελιγμένες τεχνικές πωλήσεων & επικοινωνίας που συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και τη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

 • να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην υλοποίηση των σύγχρονων τεχνικών πωλήσεων
 • να αντιληφθούν τον σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων
 • να κατανοήσουν τους κανόνες καταναλωτικής συμπεριφοράς και να αναπτύξουν τρόπους ορθής διαχείρισης ανάλογα με τον τύπο κάθε πελάτη
 • να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται με αποτελεσματικότητα απρόοπτες καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της πώλησης
 • να αναπτύξουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο «κλείσιμο» της πώλησης.

Αντίστοιχα μέσα από το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά στις εργασίες και τα καθήκοντα ενός υπαλλήλου οικονομικών υπηρεσιών επιδιώκεται οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης θα εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση όλων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που σχετίζονται με την οικονομική της λειτουργία. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στις αρχές οργάνωσης γραφείου και διοικητικής υποστήριξης, στις αρχές οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων, σε οικονομικές και λογιστικές εργασίες.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης (face to face) διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

Σε ό,τι αφορά τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, το περιεχόμενο αυτών και τις ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο. 1: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

90 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – 10 ώρες

 • Κανόνες αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών/καταναλωτών.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά.
 • Ανάγκες και προσδοκίες πελατών. Μέτρηση της Ικανοποίησης πελατών.
 • Οργάνωση και διενέργεια ερευνών για την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς
 • Ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Κατανόηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων.
 • Αναγνώριση τύπων πελατών. Προφίλ και κατηγοριοποίηση των πελατών.
 • Επιχειρησιακή Ηθική – Προστασία Καταναλωτή

2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – 12 ώρες

 • Η έννοια του Μάρκετινγκ
 • Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ
 • Τμηματοποίηση και Στόχευση
 • Τοποθέτηση στην αγορά (positioning)
 • Ανάλυση PEST και SWOT
 • Ανάλυση του Marketing Mix
 • Από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ
 • Ή έννοια του Αμφίδρομου Μάρκετινγκ
 • Είδη Αμφίδρομου Μάρκετινγκ
 • Η έννοια και τα στάδια της Έρευνας Μάρκετινγκ
 • Συμπεράσματα - Μελέτη περίπτωσης

3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – 16 ώρες

 • Η διαδικασία της πώλησης.
 • Προετοιμασία για την πώληση.
 • Επίδειξη και δοκιμή των προϊόντων - Διενέργεια παρουσιάσεων.
 • Διαχείριση εγκαταστάσεων – εξοπλισμού. Διαχείριση αποθεμάτων
 • Κλείσιμο πώλησης - Λήψη παραγγελιών – Τιμολόγηση.
 • Κώδικας ένδυσης και συμπεριφοράς πωλητών.
 • Τηλεφωνικές Πωλήσεις
 • Σύγχρονα «Εργαλεία» Πωλήσεων- Χρήση Οπτικοακουστικών μέσων.
 • Ηλεκτρονικές πωλήσεις. Πωλήσεις μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – 12 ώρες

 • Σχεδιασμός και οργάνωση πωλήσεων Διαμόρφωση στρατηγικών πλάνων
 • Οργάνωσης – Αναδιοργάνωση τμήματος και δικτύου πωλήσεων.
 • Καθορισμός Στόχων Πωλήσεων.
 • Σύνταξη πλάνου πωλήσεων. Ανάλυση – Σύγκριση ανταγωνισμού (benchmarking)
 • Αναζήτηση νέων πελατών - Διεύρυνση πελατολογίου.
 • Καθορισμός κινήτρων υποκίνησης παροχών προς στους πελάτες
 • Προετοιμασία Συναντήσεων πωλητών.
 • Συστήματα ανταμοιβής και υποκίνησης δικτύου πωλήσεων.
 • Ιεράρχηση ενεργειών και διαχείριση χρόνου (time management)
 • Αξιολόγηση τμήματος πωλήσεων μέσω των νέων τεχνολογιών. Δείκτες παρακολούθησης αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας.
 • Συνεργατικότητα - Εκπαίδευση πωλητών.
 • Μελέτη Περίπτωσης (Case Study).

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – 16 ώρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η έννοια της Επικοινωνίας - Εμπόδια της Επικοινωνίας.
 • Η γλώσσα του Σώματος.
 • Ο Δεκάλογος της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας.
 • Οι Τεχνικές Καλής Ακρόασης.
 • Η Τέχνη της πειθούς.
 • Η Τέχνη των Ερωτήσεων - Είδη ερωτήσεων.
 • Η Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.
 • Η Γραπτή επικοινωνία.
 • Η Τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Η Διαχειριστική επικοινωνία.
 • Η Ομαδικότητα και η Συνέργεια.
 • Οι Τυπικές και Άτυπες ομάδες.
 • Η Διαχείριση των Συσκέψεων.

  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

 • Η Διαπραγμάτευση με τους πελάτες.
 • Κανόνες επιτυχημένης διαπραγμάτευσης.
 • Γνώση των ορίων διαπραγμάτευσης.
 • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης. Εύκολος – ΔύσκολοςΠελάτης
 • Διαχείριση «Δύσκολων» Πελατών.
 • Διαχείριση Παραπόνων και Αντιρρήσεων.
 • Η θεωρία Win – Win.

6η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – 16 ώρες

 • Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Η έννοια της πιστότητας.
 • Στοιχεία Προ-συναλλαγής, κατά και μετά την συναλλαγή
 • Μέτρηση της εξυπηρέτησης – Kpi’s
 • Καλές Πρακτικές Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Διατήρηση πελατών.
 • Βασικές αρχές και συστήματα διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM).
 • Συστήματα διαχείρισης αναμονής πελατών.
 • Διαχείριση μεγάλων πελατών “Key Account Management”.
 • Η επαναληψιμότητα της πώλησης.
 • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση After Sales.

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 4 ώρες

 • Εισαγωγή στην Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Φυσικοί Παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον
 • Η ασφάλεια στην εργασία /Εργατικά Ατυχήματα
 • Πρόληψη Επαγγελματικών Κινδύνων
 • Υγιεινή της Εργασίας
 • Νομικό Πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – 4 ώρες

 1. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  • Εισαγωγικές έννοιες. Νέες μορφές εργασίας
  • Συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σχέσεις εργασίας Υποχρεώσεις μισθωτού και εργοδότη.
  • Έλεγχος εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Μισθοί, επιδόματα, ασφάλιση, ωράριο εργασίας, άδειες. Συνδικαλιστικά δικαιώματα
 2. Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων
  • Αρχές σύγχρονης λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Νέες μέθοδοι οργάνωσης των επιχειρήσεων Νέα οργανωσιακά και διοικητικά μοντέλα. Συμμετοχή των εργαζομένων στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτωνκαι στην εφαρμογή μέτρων αναδιάρθρωσης
 3. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
  • Θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου (τήρηση της νομιμότητας,προστασία των δικαιωμάτων, καταπολέμηση των διακρίσεων)
  • Βασικές αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης. Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρο 14)
  • Οι οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Αναγνώριση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων - Προστατευόμενα χαρακτηριστικά

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Νο. 2: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

90 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – 12 ώρες

 • Εργαλεία, τεχνικές και καλές πρακτικές σε θέματα οργάνωσης γραφείου
 • Διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, φυσικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Η σπουδαιότητα του σωστού συγχρονισμού και η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης αρχείων
 • Διαχείριση πληροφοριών, αρχείου, επαφών (πελατών/προμηθευτών, συνεργατών, οργανισμών & φορέων).
 • Προγραμματισμός εργασιών και καθορισμός προτεραιοτήτων. Σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης εκκρεμοτήτων
 • Η Αποτελεσματική Διαχείριση του Χρόνου – Time Plans – Action Plans
 • Επείγοντα και Σημαντικά.
 • Βασικές αρχές διαχείρισης προμηθειών - αναλωσίμων
 • Συμπεράσματα –Ασκήσεις

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 12 ώρες

 • Αρχές σύγχρονης διοίκησης
 • Προγραμματισμός – Οργάνωση - Έλεγχος
 • Τα διαφορετικά μοντέλα διοίκησης – Στυλ διοίκησης
 • Στοχοθεσία και επιτευξιμότητα στόχων (μοντέλο smart)
 • Επικοινωνία και πειστικότητα
 • Αποτελεσματική συμπεριφορά και καθοδήγηση
 • Οργανογράμματα, λειτουργίες /functions. Θέσεις εργασίας και ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Συμπεράσματα – Ασκήσεις

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – 20 ώρες

 • Η έννοια της Οικονομικής Διοίκησης
 • Οι λειτουργίες της Οικονομικής Διεύθυνσης και η λειτουργία του Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Μορφές Επιχειρήσεων
 • Βασικές Αρχές Προϋπολογισμού και τα Πλεονεκτήματά του
 • Μέθοδοι Σύνταξης Προϋπολογισμού
 • Οι Πέντε βασικοί Προϋπολογισμοί της Επιχείρησης
 • Παρακολούθηση και Έλεγχος Προϋπολογισμού
 • Κατηγορίες Λογιστικών Βιβλίων
 • Οι κύριες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ισολογισμός. Αποτελέσματα Χρήσης
 • Διάθεση Κερδών
 • Margin, Mark up, Εκπτώσεις
 • Οι Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες και η χρησιμότητά τους
 • Δείκτες Αποδοτικότητας & Ρευστότητας
 • Πιστώσεις – Επισφάλειες
 • Νεκρό Σημείο
 • Συμπεράσματα Ασκήσεις, Παραδείγματα, καταγραφή, διακίνηση υλικού) και τεχνολογίες πληροφορικής (ΤΠΕ) στη λειτουργία του συνεργείου

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 26 ώρες

 • Εμπορική Διαχείριση: Παραγγελιοληψία,Τιμολόγηση, Καρτέλες πελατών /προμηθευτών
 • Οδηγός επιχειρήσεων: Ενάρξεις Διακοπές
 • Φορολογία Επιχειρήσεων: ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι κλπ
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
 • Εξωτερικές Εργασίες: Τράπεζες, ΔOΥ, ΙΚΑ ΓΕΜΗ κλπ.
 • Μισθοδοσία: Ανάλυση δεδομένων εργατικού κόστους, ΑΠΔ, ΕΡΓΑΝΗ κλπ
 • Μελέτη Περίπτωσης

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – 12 ώρες

 • Η έννοια & η διαδικασία της Επικοινωνίας
 • Εμπόδια της Επικοινωνίας
 • Επικοινωνία – Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα (Ατομική / Ομάδας)
 • Η γλώσσα του Σώματος
 • Ο Δεκάλογος της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
 • Τα διαφορετικά είδη επικοινωνία στην Επιχείρηση (Τυπική vs. Άτυπη, Οριζόντια, Διατμηματική)
 • Η γραπτή επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία και διαχειριστική επικοινωνία
 • Τα συνήθη λάθη στην επικοινωνία και πώς να τα αποφεύγουμε
 • Τα εργαλεία για σωστή επικοινωνία στο γραφείο / Τα «μικρά μυστικά που όμως κάνουν την διαφορά»
 • Αποτελεσματική Διαχείριση των Συγκρούσεων
 • Συμπεράσματα - Μελέτες περιπτώσεων

6η ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ .ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – 8 ώρες

 1. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Εισαγωγή στην Υγιεινή-Ασφάλεια
  • Φυσικοί Παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον
  • Η ασφάλεια στην εργασία /Εργατικά Ατυχήματα
  • Πρόληψη Επαγγελματικών Κινδύνων
  • Υγιεινή της Εργασίας
  • Νομικό Πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια
 2. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  • Εισαγωγικές έννοιες. Νέες μορφές εργασίας
  • Συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σχέσεις εργασίας Υποχρεώσεις μισθωτού και εργοδότη.
  • Έλεγχος εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Μισθοί, επιδόματα, ασφάλιση, ωράριο εργασίας, άδειες. Συνδικαλιστικά δικαιώματα
 3. Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων
  • Αρχές σύγχρονης λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Νέες μέθοδοι οργάνωσης των επιχειρήσεων Νέα οργανωσιακά και διοικητικά μοντέλα. Συμμετοχή των εργαζομένων στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτωνκαι στην εφαρμογή μέτρων αναδιάρθρωσης
 4. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
  • Θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου (τήρηση της νομιμότητας,προστασία των δικαιωμάτων, καταπολέμηση των διακρίσεων)
  • Βασικές αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης. Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρο 14)
  • Οι οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Αναγνώριση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων - Προστατευόμενα χαρακτηριστικά

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Πάροχο Κατάρτισης, προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους.  

 

Ενέργεια 2: Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων βάση τυποποιημένων διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Μέθοδοι υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν με μία από τις εξής μεθόδους:

 • είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών)
 • είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων υποχρεωτικά του συνόλου των καταρτισθέντων.

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

 

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

Τεχνικές Πωλήσεων

Πωλητής λιανικής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Υπάλληλος Οικονομικών/Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

ΝΑΙ

ΟΧΙ


Footer Image