Σύνοψη Πρόσκλησης

 

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ)» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5035230, η οποία έχει ενταχθεί με την αρ. πρωτ. Αρ. πρωτ. 2713/894/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ Ρ4Τ2465ΧΙ8-ΨΟΧ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», και την με αριθμ. πρωτ. 5300/06-10-2021  (ΑΔΑ Ψ98Ε46ΜΤΛΡ-ΨΡΥ) απόφαση για την 1η Τροποποίηση της Πράξης.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η κατάρτιση και πιστοποίηση σε γνώσεις και προσόντα τόσο οριζόντιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα σχετικά με τις τεχνικές πωλήσεων, όσο και περισσότερο εξειδικευμένου χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την παροχή οικονομικών υπηρεσιών. Η Πράξη στοχεύει στο να επωφεληθούν άμεσα 1.150 εργαζόμενοι – μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μέσω της βελτίωσης του εργασιακού προφίλ τους και της αύξησης της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται η πιστοποίηση προσόντων, μέσα από την ανάπτυξη νέων σχημάτων πιστοποίησης.

Ειδικότερα, η Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ)» περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα εξής θεματικά αντικείμενα:

  1. Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών.
  2. Τεχνικές Πωλήσεων.

Το παρόν έργο, με δικαιούχο την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), στοχεύει στην προσαρμογή των ωφελούμενων εργαζομένων στις εξελίξεις και απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της απόκτησης νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που θα συμβάλλουν τόσο στην ενδυνάμωση της εργασιακής τους θέσης όσο και στη μέγιστη αξιοποίηση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Οι καταρτιζόμενοι συμμετέχοντας στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης αυτής της δράσης θα καταφέρουν όχι μόνο να εξειδικεύσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και  να αποκτήσουν  νέες δεξιότητες σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες αλλά επιπλέον, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Προσόντων, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό εφόδιο για πρόσβαση σε νέα τεχνολογικά προηγμένα εργασιακά περιβάλλοντα καθώς το Πιστοποιητικό αποδεικνύει την κατοχή της εξειδικευμένης γνώσης.

Footer Image