Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων 26/5/2023

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων για κατάρτιση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων για την υλοποίηση της Πράξης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ)» με κωδικό MIS 5035230 ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους.

Το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει τους επιλεγέντες και τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου ανά Περιφέρεια, αλλά και τους απορριφθέντες υποψήφιους.

 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Footer Image